Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe przedsiębiorstwo PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak informuje Państwa, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie, NIP 5621005025, REGON 091280603. 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie lub e-mail: texoil@interia.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez przedsiębiorstwo PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej. 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego; Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: texoil@interia.pl lub kontakt pisemny: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie Z poważaniem PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak
© 2012 PHU TEXOIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl